Om os

Om personaleforeningen

Det er foreningens formål at give medlemmerne mulighed for:

 • at dyrke fælles interesser på tværs af ansættelsessted
 • at styrke det sociale samvær og de samarbejdsmæssige relationer på tværs af den kommunale organisations mangfoldighed, og i øvrigt påtage sig de opgaver som normalt varetages af en personaleforening.

Personaleforeningen består af ét Hovedudvalg med medlemmer fra de 3 underudvalg – Arrangementsudvalget, Idrætsudvalget og Kunstudvalget.

 • Medlemmerne af de 3 underudvalg er alle valgt på den årlige generalformsamling, der altid falder inden udgangen af april.
 • Medlemmerne af udvalgene varetager et frivilligt hverv og bliver ikke aflønnet.
 • Medlemmerne af udvalgene planlægger og udfører arbejdet i foreningen i deres fritid.

Foreningens indtægter kommer fra medlemskontingent på 20 kr. pr. måned og et tilskud fra Holstebro Kommune på 5 kr. pr. medlem pr. måned.

Spørgsmål Kontakt Personaleforeningen 

§ 1 Foreningens navn og stiftelse

Personaleforeningen ved Holstebro Kommune.

Foreningen er stiftet den 20.11.2006.

§ 2 Foreningens formål

Det er foreningens formål, at give medlemmerne mulighed for at dyrke fælles interesser, styrke det sociale samvær og de samarbejdsmæssige relationer på tværs af ansættelsessted og arbejdsområde samt varetager fælles personaleinteresser eksempelvis fælles indkøbs- og rabatordninger.

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages:

 • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune
 • Alle fastansatte ved selvejende institutioner og puljeinstitutioner med hvem Holstebro Kommune har indgået driftsoverenskomst.

Medlemskab giver mulighed for deltagelse af ledsager og børn i visse af i foreningens arrangementer.

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig, og afleveres til hovedbestyrelsen senest den 1. i den måned, man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

Ved fratrædelse uden at det skyldes overgang til pension eller efterløn, ophører medlemskabet ved fratrædelsen, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

Ved overgang til pension eller efterløn fra ansættelse ved Holstebro Kommune kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt anmodning herom senest 6 mdr. efter fratrædelse.

§ 4 Bestyrelse

Personaleforeningens bestyrelse består af i alt 7 repræsentanter fra de forskellige underudvalgs medlemmer. Disse fordeles således:

 • Arrangementsudvalg: 3 repræsentanter
 • Idrætsudvalg: 2 repræsentanter
 • Kunstudvalg: 2 repræsentanter

De forskellige underudvalgs formænd skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Repræsentanter udpeges for 1 år. De udpeges af og blandt underudvalgenes medlemmer. Udpegningen skal være tilendebragt senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Senest 4 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig for et år ad gangen med et formandskab bestående af underudvalgenes formænd, en kasserer og en sekretær.

Posten som kasserer og sekretær kan varetages af en af underudvalgenes formænd.

Foreningen tegnes af formandskabet i forening.

Sekretæren udfærdiger et kort referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Bestyrelsesmøde afholdes når formandskabet eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog min. 2 gange om året.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formandskabet med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet fremsendes til bestyrelsen senest 7 dage før det fastsatte mødetidspunkt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer deltager i mødet.

Der kan fraviges fra ovennævnte tidsfrister, hvis der er enighed om det i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan gøre brug af ekstern hjælp til konkrete opgaver, enten frivillig eller lønnet arbejdskraft. 

§ 5 Underudvalg

Alle udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Antallet af medlemmer i underudvalgene varierer i størrelse efter forventet antal aktive medlemmer og aktivitetsniveau:

 • Arrangementsudvalg: 9 medlemmer (5 vælges i lige år, 4 i ulige år)
 • Idrætsudvalg: 7 medlemmer (4 vælges i lige år, 3 i ulige år)
 • Kunstudvalg: 7 medlemmer (4 vælges i lige år, 3 i ulige år)

Underudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, som skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

Underudvalgene kan gøre brug af ekstern hjælp til konkrete opgaver, enten frivillig eller lønnet arbejdskraft.

§ 6 Arbejdsområder for bestyrelsen

 • At administrere og fordele Personaleforeningens midler
 • At virke som inspirerende og samlende organ for underudvalgene
 • At varetage Personaleforeningens interesser udadtil og indadtil
 • At afholde generalforsamling

Personaleforeningens midler indkommer ved kontingentbetaling samt tilskud fra Holstebro Kommune.

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.

§ 7 Underudvalgenes opgaver

Udvalgsmedlemmerne skal tilrettelægge og lede det daglige arbejde i underudvalgene.

Tilrettelæggelsen skal ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige underudvalg. I tvivlspørgsmål, der ikke kan afgøres ved forhandling mellem underudvalgene, træffer Bestyrelsen den endelige afgørelse.

Udvalgsmedlemmerne varetager til enhver tid udvalgets økonomiske anliggender og er ansvarlige for regnskabet.

Regnskabsperioden er 1/1 til 31/12. Regnskabet skal forelægges bestyrelsen en gang årligt senest ultimo februar. Underudvalgenes overskud tilbageføres til bestyrelsen.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Første gang inden udgangen af april 2008. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel og bekendtgøres på en hensigtsmæssig måde.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Beretning fra underudvalgene
 • Bestyrelsens samlede regnskab for underudvalgene
 • Budget. Herunder fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg til de tre underudvalg
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før den afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden to måneder efter, at et flertal i bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne, med beskrivelse af hvad man ønsker til behandling, indgiver et ønske herom. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Alle personvalg er skriftlige, medmindre der på generalforsamlingen måtte være enighed om andet. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

§ 9 Beslutningsdygtig

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er korrekt og rettidigt indvarslet, uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§ 10 Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på en ordinær generalforsamling, og herefter tidligst 14 dage senere, på en ekstraordinær generalforsamling, stemmer herfor.

Foreningen kan først endelig opløses, når alle dens økonomiske udestående er afviklet.

Et eventuelt overskud i forbindelse med opløsning af foreningen, tilfalder Holstebro Kommunes Feriefond.

§ 11 Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan ændres på en ordinær generalforsamling, hvis ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen.

Følgende personer er medlem af hovedudvalget:

 • Elisabeth Bruun Arrangementsudvalget (formand)
 • Hanne Mandal, Idrætsudvalget (formand)
 • Helle Grønkjær, Kunstudvalget (formand)
 • Peter Junge, Arrangementsudvalget (næstformand)

 • Casper Harder Rasmussen, Idrætsudvalget (næstformand)

 • Iben Østerbye, Kunstudvalget (næstformand)

 • Elisabeth Haahr Christensen, Arrangementsudvalget (sekretær)

Ekstern hjælp:

 • Vakant

Revisorer:

 • Johnny Pedersen
 • Karin Stubkjær

Idrætsudvalget består af:

 • Hanne Mandal, formand (deltager i hovedudvalget)
 • Casper Harder Rasmussen, næstformand (deltager i hovedudvalget)
 • Morten Byrdal, sekretær
 • Mette Christensen, kasserer
 • Rikke Have Poulsen
 • Nikolaj Kolte
 • Tove Byskov Damgaard

Suppleanter:

 • Vakant (1. suppl.)
 • Vakant (2. suppl.)

Idrætsudvalget er et udvalg under Holstebro Kommunes Personaleforening. Vi arbejder med forskellige idrætsrelaterede tilbud til personaleforeningens medlemmer. Nogle tilbud arrangerer vi selv og andre støtter vi medlemmernes deltagelse i. De forskellige tilbud kombinerer som regel socialt samvær og idræt, og alle kan være med.

Vi forsøger at have tilbud for enhver smag. Eksempler på arrangementer, vi har udbudt, er ishockey, kano/kajaksejlads, gokart og badminton. Vi støtter ligeledes medlemmernes deltagelse i forskellige lokale løb og cykelløb henover året. En årlig tilbagevendende begivenhed er den kommunale idrætsdag, som vi skal være arrangør af i Holstebro i 2018. Her kombineres en lang række sportsaktiviteter og hyggeligt samvær med en god fest.

Arrangementsudvalget består af:

 • Elisabeth Bruun, formand (deltager i Hovedudvalget)
 • Peter Junge, næstformand (deltager i Hovedudvalget)

 • Elisabeth Haahr Christensen, sekretær (deltager i Hovedudvalget)

 • Solveig Sørensen

 • Lone Sloth

 • Hanne Søe

 • Susanne Christensen

 • Monika Hockerup Esager

 • Anni Munch

Suppleanter:

 • Camilla Egebjerg
 • Tina Andreasen

Arrangementsudvalget arrangerer i gennemsnit 2-3 arrangementer pr. md. Heraf er nogle hurtige udsolgte og andre bliver ikke fyldt op, men vi tager stilling i hvert enkelt tilfælde, om de skal gennemføres alligevel.

Vi forsøger lave et bredt udvalg af arrangementer, så der er noget for en hver smag, og for at nå så langt ud til vores medlemmer som muligt.

Vi modtager meget gerne forslag til arrangementer I kunne tænke jer, at vi arrangerer.

Af arrangementer kan nævnes salg af billetter til lokale festivaller, koncertarrangementer, teaterarrangementer, revy, familieture, virksomhedsbesøg, Ladywalk, heldags ture, biograf med spisning, aften arrangementer, kurser, foredrag, fodboldkampe, juletur, ture med overnatning.

Kunstudvalget består af:

 • Helle Grønkjær, formand (deltager i hovedudvalget)
 • Iben Østerbye, næstformand og kasserer (deltager i hovedudvalget)
 • Heidi Ebsen, sekretær
 • Gitte Hebsgaard
 • Helle Freja Hansen
 • Eva Fyd
 • Monika Hockerup Esager

Suppleanter:

 • Vakant (1. suppl)
 • Vakant (2. suppl.)

Udstillinger og indkøb af kunst

Kunstudvalget sørger for, at der er skiftende kunstudstillinger i Rådhusets kantine, og vi køber lejlighedsvis værker af de enkelte udstillere.

Udlån

De indkøbte kunstværker kan lånes af personaleforeningens medlemmer med arbejdsplads på adresserne Kirkestræde 11, 13 og 15, 7500 Holstebro.

Vedr. udlån af kunst skal du kontakte Iben Østerbye (Holstebro Bibliotek) iben.osterbye@holstebro.dk/  9611 6864/2069 7545.

Værker kan lånes til væggen eller hylden på dit eget kontor, dvs. ikke til gangarealer, mødelokaler, fællesrum eller kantine. Du kan låne max. 2 værker, som du personligt har ansvaret for.  Du har som låner pligt til at oplyse til kunstudvalgets administrator, hvis et værk flytter placering, fx hvis man flytter kontorplads. Forlades arbejdspladsen, er du ansvarlig for, at det udlånte afleveres tilbage til Iben Østerbye på biblioteket.

Du skal kvittere for lån af værker, og du hæfter personligt for det lånte.

De indkøbte kunstværker kan fremadrettet lånes af personaleforeningens medlemmer med arbejdsplads på adresserne Kirkestræde 11, 13 og 15, 7500 Holstebro.

Udflugter, malerkurser m.v.

Kunstudvalget arrangerer hvert år en kunstudflugt, malekurser, galleribesøg, foredrag m.m.